Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Children in the economic crisis-Darlas Mark

My friend Peter lives in the economic crisis with his family. I mean that his parents have no job. He doesn’t have any friends and all the class are laughing at him. One day his father was walking in the street and found a cheque with a lot of money and then Peter’s life changed for ever.
Mark Darlas Bs 1 Stageiriti

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου